کمیته علمی همایش

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سمت در همایش

نام دانشگاه

1

دکتر مهناز ملانظری

دکتری

حسابداری

دبیر علمیهمایش

دانشگاه الزهراء(س)

2

دکتر علی رحمانی

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه الزهراء(س)

3

دکتر جعفر باباجانی

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه علامه طباطبائی

4

دکتر محمد حسین ستایش

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه شیراز

5

دکتر غلامحسین مهدوی

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه شیراز

6

دکتر اسفندیار ملکیان

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه مازندران

7

دکتر داریوش فروغی

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه اصفهان

8

دکتر موسی بزرگ اصل

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه علامه طباطبائی

9

دکتر غلامرضا کردستانی

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

10

دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد

11

دکتر احمد ناصری

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

12

دکتر بتول زارعی

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

13

دکتر غریبه اسماعیلی‌کیا

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه ایلام

14

دکتر محمد مرادی

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه تهران

15

دکتر جواد مرادی

دکتری

حسابداری

عضو کمیته علمی

دانشگاه شیراز

16  دکتر پرویز پیری  دکتری  حسابداری  عضو کمیته علمی 
دانشگاه ارومیه