دبیر اجرایی همایش

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سمت در همایش

نام دانشگاه

دکتر اعظم ولی زاده لاریجانی

دکتری

حسابداری

دبیر اجراییهمایش

دانشگاه الزهراء(س)

 

 

 اعضای کمیته اجرایی همایش

نام و نام خانوادگی

شرح

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

سحر نجفی اردبیلی

دانشجوی کارشناسی و دبیر انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

حسابداری

دانشگاه الزهراء(س)

هدی مجبوری یزدی

دانشجوی دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهراء(س)

مهناز محمودخانی

دانشجوی دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهراء(س)

فاطمه گرامی راد

دانشجوی دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهراء(س)

مهین خوئینی

دانشجوی دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهراء(س)

زهره عباس تفرشی

دانشجوی دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهراء(س)

فاطمه بابایی

دانشجوی دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهراء(س)

هانیه آبله کوبها

دانشجوی کارشناسی و عضو انجمن علمی-دانشجویی حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

حسابداری

دانشگاه الزهرا(س)

با همکاری اعضای انجمن علمی-دانشجویی حسابداری دانشگاه الزهرا(س)