تاریخ آغاز ثبت نام متقاضیان:           17/ 1397/06

تاریخ پایان ثبت نام متقاضیان:           13/ 1397/09

مهلت ارسال مقالات :                     01/ 1397/09

تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات:        10/ 1397/09

تاریخ آغاز همایش:                        15/ 1397/09

تاریخ پایان همایش:                        15/ 1397/09